Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BARTEK (AMERICA) – eBartek.com

 
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i tryb składania, realizacji i rozliczeń zamówień, w sprzedaży detalicznej, na obuwie i inny asortyment dystrybuowany przez M COMMERCE SOLUTIONS, INC.
 
Treść Regulaminu: 
I. Postanowienia ogólne.
II. Składanie zamówień.
III. Dostawa i płatność.
IV. Reklamacje, gwarancje i zwroty.
V. Ochrona danych osobowych.
VI. Postanowienia końcowe.
 
 
I. Postanowienia ogólne.
1. Sklep internetowy (zwany w dalszej części Regulaminu „Sklep”) jest obsługiwany przez M COMMERCE SOLUTIONS, INC. z siedzibą w Schaumburg, IL – U.S.A. jako Generalnego Autoryzowanego Przedstawiciela BARTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim , Polska  do działalności handlowej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej i Kanady.
2. Sklep działa na stronie internetowej: https://www.ebartek.com
3. Do właściwego korzystania ze Sklepu niezbędne jest posługiwanie się przeglądarką internetową spośród następujących: Internet Explorer w wersji min. 7, Mozilla Firefox w wersji min. 3.5, Chrome w wersji min. 8, Opera 10.6 i nowsze lub Safari 4 i następne. Minimalne parametry ustawienia rozdzielczości ekranu gwarantujące poprawny odbiór oferty to 1024x768. Bez względu na typ przeglądarki musi być włączona obsługę plików cookie, a także skrypty JavaScript. Dodatkowo będzie potrzebna wtyczka Adobe Flash Player w wersji co najmniej 10. Do pobrania ze strony: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/
4. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne zwani w dalszej części Regulaminu „Klientami”.
5. Przedmiotem transakcji jest obuwie i inny asortyment dystrybuowany przez BARTEK S.A. (zwane w dalszej części Regulaminu „Towarami”) wyszczególnione w Sklepie. W przypadku gdy BARTEK S.A. nie jest producentem danego Towaru, przy jego opisie podane są dane producenta lub importera.    
6. Ceny Towarów i usług związanych z ich dostawą wyrażone są w dolarach amerykańskich i nie zawierają żadnych dodatkowych podatków i ceł. Ceny samych Towarów nie zawierają kosztów dostawy i innych ewentualnych opłat.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas prezentowanych Towarów, przy czym zmiany nie będą dotyczyć zamówień przyjętych do realizacji według postanowień rozdziału II Regulaminu.
8. Towary są wyłącznie nowe, z podziałem na gatunki, wolne od wad fizycznych i prawnych.
9. Na zakup Towarów wystawiany jest dowód zakupu: paragon lub faktura. Dowód zakupu dołączany jest do przesyłki z Towarem.
10. Zamówienia realizowane są na w zakresie terytorialnym ograniczonym do wybranych obszarów geograficznych i państw – dostępnych na liście wyboru adresu dostawy. Ograniczenia w realizacji zamówień mogą wynikać z ograniczeń terytorialnych dostawcy, o których mowa w rozdziale III Regulaminu.
11. Sklep może stosować akcje promocyjne i wyprzedaże na warunkach zamieszczonych w Sklepie. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
12. Treść Regulaminu stanowi warunki umowy sprzedaży zawartej z Klientem, która to umowa podlega przepisom prawa Stanu Illinois i federalnym prawom powszechnym.


II. Składanie zamówień. 
1. Zamówienia na Towary można składać przy wykorzystaniu strony internetowej  www.ebartek.com lub adresu poczty elektronicznej: contact@ebartek.com Pomocniczo do składania zamówień mogą być wykorzystywane połączenia telefoniczne kierowane na bezpłatną infolinię: 1-855-322-7835 (numer dostępny wyłącznie w połączeniach wykonywanych w USA i Kanadzie) lub na następujące numery: 1-773-789-7373 oraz 1-773-789-5544 płatne według cennika operatora.
2. Zamówienia w formie elektronicznej są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne poprzez infolinię są przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30AM do 6:30PM.
3. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 20 dni roboczych i zależy od fizycznej dostępności Towaru.
4. Warunkiem rozpatrzenia zamówienia jest uprzednie odpowiednie, kompletne wypełnienie formularza zamówieniowego. Klient, według ukazujących się kolejno poleceń, musi wypełnić: dane go dotyczące, dane adresowe i kontaktowe, dane zamawianego Towaru, sposób dostawy, sposób zapłaty.
5. Do czasu ostatecznej akceptacji zamówienia poprzez wskazanie polecenia „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” Klient może zrezygnować z Zamówienia.
6. Zamówienie, co do którego wystąpi konieczność wyjaśnienia lub uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia, będzie weryfikowane przez obsługę Sklepu przy wykorzystaniu podanego adresu internetowego lub telefonicznie. Zamówienie, co do którego weryfikacja nie przyniesie skutku mogą być anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, o ile przekazał stosowne dane. 
7. Wyjątkowo dostępność Towarów w Sklepie nie oznacza możliwości realizacji zamówienia. Z uwagi na ciągłe przesunięcia magazynowe w wyniku ciągłej sprzedaży Towarów, za przyjęcie zamówienia (zawarcie umowy) uznaje się moment wysłania przez Sklep potwierdzenia realizacji zamówienia zawierającego numer identyfikacyjny zamówienia. Z tym momentem umowę sprzedaży Towarów uważa się za zawartą.
8. W przypadku braku Towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
9. Sklep umożliwia Klientom korzystanie z rozszerzonych funkcjonalności Sklepu takich jak: edycja własnego profilu, możliwość aktualizacji swoich danych adresowych, dostęp do historii własnych zamówień, śledzenie przesyłki, uzyskiwanie informacji handlowych o Towarach za pośrednictwem tzw. „newslettera”. Dostęp do tych funkcjonalności uzależniony jest od dodatkowego zarejestrowania się w bazie danych „STALI KLIENCI”. Klient poprzez wybranie stosownego polecenia „NEWSLETTER” może skorzystać tylko z opcji zamówienia przesyłania informacji handlowych o Towarach, które będą Mu wysyłane na wskazany adres e-mail. Dodatkowa rejestracja oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie wskazanym. Klient może w każdej chwili zrezygnować z rozszerzonych funkcjonalności Sklepu.  
10. Zamówienie, w zależności od stanu zaawansowania jego realizacji może posiadać statusy wykonania:
- status „oczekuje” – potrzeba dokonania wyjaśnień w zakresie danych Klienta lub Towarów,
- status „złożone” – rezerwacja obuwia – potwierdzenie oraz numer zamówienia w e-mailu,
- status „realizowane” – przygotowywanie Towaru/dokumentów do złożonego zamówienia,
- status „zrealizowane” – zapakowanie i wydanie paczki do wysyłki.
11. Wszelkie zapytania dotyczące: warunków sprzedaży i obsługi Klienta, statusu wykonania zamówienia w danym czasie należy kierować na adresy poczty elektronicznej: contact@ebartek.com, orders@ebartek.com  lub na bezpłatną infolinię: 1-855-322-7835 (numer dostępny wyłącznie w połączeniach wykonywanych w USA i Kanadzie) lub na następujące numery: 1-773-789-7373 oraz 1-773-789-5544 płatne według cennika operatora. Sklep udziela niezwłocznej odpowiedzi.
 
III. Dostawa i płatność
1. Według wyboru Klienta, Towary będą dostarczane za pośrednictwem: Poczty Amerykańskiej (United States Postal Services) lub firmy kurierskiej UPS - United Parcel Services.
2. Koszty dostawy, w zależności od dokonanego wyboru co do sposobu dostawy i miejsca docelowej dostawy zostaną automatycznie skalkulowane i wskazane w danym zamówieniu przed jego ostateczną akceptacją. Aktualny cennik dostaw stanowi ZAŁĄCZNIK nr 3 niniejszego regulaminu i jest udostępniony TU: http://www.ebartek.com/us/site/50/shipping-rates.html
3. Przesyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Poczty Amerykańskiej (United States Postal Services)
4. Klient zobowiązany jest do starannego sprawdzenia stanu Towaru w czasie odbioru, aby stwierdzić czy Towar nie został uszkodzony w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków należy sporządzić stosowny protokół z dostawcą opisując naruszenia i przesłać ten protokół do Sklepu.
5. Płatności za Towary można dokonywać wyłącznie w dolarach amerykańskich (USD), w następujący sposób:
- przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy Sklepu o nr 291010029563 w Banku of America,
- przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej – PayPal, prowadzącym działalność operacyjną pod adresem:  http://www.paypal.com
 
1) Klient nie może łączyć różnych form płatności za jedno zamówienie.
2) Klient, który wybrał opcję płatności przelewem lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayPal jest zobowiązany do uiszczenia należności za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Sklep zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po dokonaniu jednoznacznych uzgodnień ze Sklepem. 
3) Płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności PayPal mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem na warunkach ustalonych pomiędzy Klientem a podmiotem - operatorem danego systemu płatności elektronicznej. Po dokonaniu wyboru jednego z dwóch proponowanych systemów płatności elektronicznej Sklep od razu przekierowuje Klienta na właściwą stronę podmiotu – operatora danego systemu płatności elektronicznej – w celu sfinalizowania procedury wniesienia płatności.
4) Bezpieczeństwo transakcji zapewniają i gwarantuje PayPal - operator systemu PayPal.
 
 
IV. Zwroty, reklamacje, gwarancje
1. Klient będący osobą fizyczną nabywającą Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (zwany w Regulaminie „Klient – Konsument”) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, przesyłając wraz z Towarem stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od daty otrzymania Towaru. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny do pobrania TUTAJ (tu link do pliku)
 
1) Prawo odstąpienia nie przysługuje co do nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez Klienta-Konsumenta ich oryginalnego opakowania. 
2) Towar należy odesłać na wskazany adres do ZWROTU, na własny koszt, który nie będzie refundowany. Przesyłki w formule „na koszt odbiorcy” lub „za pobraniem” nie będą odbierane.
3) Zwracany Towar musi być kompletny, w stanie niezmienionym, zaleca się oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta.
4) Klient-Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany Towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Na opakowaniu zaleca się umieścić dopisek SKLEP INTERNETOWY
5) Wraz z Towarem i oświadczeniem, o którym mowa powyżej, Klient – Konsument musi przesłać dowód zakupu Towaru.
6) Środki finansowe za zwrócony Towar zostaną przesłane nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Towaru. W oświadczeniu o odstąpieniu Klient - Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków finansowych. Koszty zwrotu środków finansowych w innej formie obciążają w całości Klienta-Konsumenta.
7) Sklep na zgłoszone przez Klienta-Konsumenta żądanie potwierdza zwrot świadczenia w formie wiadomości e-mail wysłanej na będący w dyspozycji Sklepu adres poczty elektronicznej Klienta. 
 
2. Z tytułu niezgodności Towaru z umową Towar podlega reklamacji. Sklep nie odpowiada z tytułu reklamacji, jeżeli Klient-Konsument w chwili zawarcia umowy o tej niegodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Reklamacji podlegają tzw. wady ukryte. 
1) Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu na adres BARTEK S.A. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i jest dostępny do pobrania TUTAJ  (tu link do pliku). 
2) Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Towaru i dostarczenie kompletnego Towaru (w przypadku obuwia obydwu butów).
3) Sklep pokrywa koszty przesyłki zasadnie reklamowanego Towaru.
4) W ramach roszczeń reklamacyjnych Klient – Konsument może żądać:
a) nieodpłatnej naprawy Towaru prowadzącej do stanu zgodnego z umową albo
b) wymiany Towaru na nowy, chyba, w okolicznościach gdy że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
c) jeżeli Klient – Konsument z przyczyn wymienionych bezpośrednio powyżej nie może żądać naprawy lub wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Sklep na znaczne niedogodności, klient ma prawo żądać stosownego obniżenia ceny lub od umowy odstąpić. Odstąpienie nie jest możliwe w przypadku, gdy niezgodność Towaru jest nieistotna.
5) Roszczenia reklamacyjne mogą być dochodzone w okresie 12 miesięcy. Klient – Konsument traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli ich nie zgłosi przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.
6) Sklep ustosunkuje się do roszczenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Towaru; upływ wskazanego terminu bez zajęcia stanowiska oznacza uznanie reklamacji. Czas wykonania naprawy nie przekroczy 28 dni kalendarzowych.
7) Reklamacji nie podlega: 
a) uszkodzenie mechaniczne oraz inne powstałe wskutek braku lub nieprawidłowej konserwacji Towarów,
b) odmienność Towaru dostarczonego w stosunku do Towaru zwizualizowanego w Sklepie, w szczególności w zakresie kolorystyki i proporcji, wynikająca z indywidualnych ustawień urządzeń teleinformatycznych z których korzysta Klient.
c) Towar co do tych cech, z uwagi na które został zakwalifikowany do II lub III gatunku. Oznaczenie gatunku Towaru zamieszczone jest w jego opisie. Drobne nieprawidłowości, często niewidoczne dla Klienta są powodem przeklasyfikowania Towaru, ale nie ma to wpływu na wygodę i komfort użytkowania, a w przypadku obuwia - na prawidłowy rozwój stopy dziecka. Tego rodzaju Towar jest odpowiednio tańszy.
3. Sklep odpowiada także wobec Klienta – Konsumenta za niezgodność Towaru z umową w przypadku złożenia oświadczenie w dokumencie lub reklamie (gwarancja). Odpowiedzialność gwarancyjna – obowiązki gwaranta wynikają tylko z treści tego dokumentu.
 
V. Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w myśl postanowień przedmiotowych przepisów w zakresie:
1) imienia i nazwiska, 
2) adresu zamieszkania na pobyt stały, adresu korespondencyjnego, jeżeli jest inny niż adres na pobyt stały,
3) adresu poczty elektronicznej e-mail Klienta,
4) o ile będzie to niezbędne do złożenia, realizacji i rozliczenia zamówienia - numeru rachunku bankowego Klienta i numeru telefonu kontaktowego.
2. Dane osobowe, o których mowa będą przetwarzane wyłącznie w celu złożenia, realizacji i rozliczenia zamówienia.
3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w dodatkowym zakresie wyszczególnionym w rozdziale II Regulaminu ust. 9.
4. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie M COMMERCE SOLUTIONS, INC. z siedzibą w Schaumburg, IL. U.S.A. Dane osobowe nie będą przekazywane czy udostępniane innym podmiotom niż BARTEK S.A  
5. Dane osobowe, o których mowa są chronione przed nieuprawnionym dostępem innych podmiotów.
6. Klient ma prawo w każdym czasie do wglądu do swoich danych, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 
 
VI. Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu może być pobrana, odtwarzana i utrwalana dla celów złożenia, realizacji i rozliczenia zamówienia. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
2. W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.  
3. Wszystkie nazwy, wzory i znaki handlowe Towarów są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione odpowiednimi przepisami prawa na rzecz BARTEK S.A. lub innych właścicieli. 
4. Informacje dotyczące Towarów, których producentem nie jest BARTEK S.A. są zgodne z danymi pozyskanymi od producentów uwidocznionych każdorazowo przy danym Towarze.
5. BARTEK S.A. ani M COMMERCE SOLUTIONS, INC. nie ponoszą odpowiedzialności za uniemożliwienie lub utrudnienia korzystania ze Sklepu z uwagi na:
1) czasowe zawieszenie systemu teleinformatycznego przez BARTEK S.A. powodowane koniecznością o charakterze technicznym jak: przeprowadzenie konserwacji, wymiany sprzętowej, programowej i koniecznością dokonywania innych zmian w zakresie korzystania ze Sklepu,
2) funkcjonowanie serwerów, kont pocztowych i oprogramowania z których korzysta Klient,
3) innych przyczyn niezależnych od BARTEK S.A. ani M COMMERCE SOLUTIONS, INC.
6. M COMMERCE SOLUTIONS, INC.  zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym treść nowego Regulaminu będzie zamieszczana z kilkudniowym wyprzedzeniem. Zamówienia są realizowane i rozliczane według treści Regulaminu obowiązującego w czasie złożenia zamówienia.
7. Niniejszy Regulamin (nr 4A/12) obowiązuje od dnia 1 paździrnika 2020 r.